Vedtægter for Rideklubben Vorning, RIV.

§ 1:

Navn og hjemsted:

Klubbens navn er: Rideklubben Vorning

Forkortelse: RIV

Klubbens hjemsted er. Viborg Kommune

Klubbens stiftelsesdato: 2/12-2005

§2:

Formål:

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelsen af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Klubben skal tilbyde.

Rideundervisning på et niveau der svarer til op til minimum:

Dressur: Kategori LA

Springning

Mulighed for ridemærkeprøver.

Mulighed for deltagelse i stævner både internt og eksternt.

Ridehold for nybegyndere, øvede, medlemmer der ønsker at ride for hyggens skyld samt i særlige tilfælde halve enetimer. .

§3:

Dansk Ride Forbund:

Rideklubben Vorning er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de 2 nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4.

Medlemmer:

I Rideklubben Vorning kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen, og har først stemmeret fra det tidspunkt, de fylder 18 år.

Passive medlemmer kan optages i Rideklubben Vorning uden ret at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

§ 4A.

Æresmedlemmer:

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontigent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

§ 5.

Hæftelse:

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Dog kan bestyrelsen komme til at hæfte, hvis den f. eks. har handlet mere uforsigtigt end normalt. (svigagtig hensigt)

§6A:

Karantæne/udelukkelse:

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

§6B:

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra rideklubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Orden- og amatørudvalg inden 4 uger.

§6C.

I det af §6 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for dansk Rideforbunds Ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. (Eksklusion)

§7:

Kontingent:

Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og foreligges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 30. november og den 1. juli.

For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfalden til betaling 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingent påløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8:

Bestyrelse:

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse og 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasser og sekretær.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

Hvis klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse: -ejere og forpagtere ( samt disses ægtefæller eller samlevere)

Af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub. -bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et leje forhold mellem institutionen og klubben.

I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse.

§9:

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat. 
 2. Meddelelser fra formanden.
 3. Rapport fra eventuelle udvalg. 
 4. Eventuelt.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6A.

Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder i formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkelte personer eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§10:

Bestemmelser for bestyrelsen beslutninger.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved an af disses forfald af formanden eller kassereren sammen med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle dispositioner, vedrørende dennes virksomhed.

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

§11:

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. December. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af supleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupleant.
 10. Eventuelt.

Generalforsamlinger træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Se dog §12 og §15. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Se dog §6B og §6C.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12:

Vedtægtsændring:

Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

§13:

Regnskab:

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Revisionen foretages af 2 revisorer, der er valgt på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§14:

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§15.

Opløsning:

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves der at opløsningen vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Eventuelle aktiver skal tilfalde almennyttige aktiviteter for børn og unge i gammel Tjele-kommune.